Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti LS Kamna s.r.o.

1. Základní údaje

Dodavatel:

LS KAMNA s.r.o.

Únice-Hubenov 5

386 01 Strakonice

IČ: 281 31 860

DIČ: CZ28131860

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19145

objednávky: objednavky@ls-kamna.cz

informace: info@ls-kamna.cz

tel.: 383 380 118

mobil: 604 614 128

číslo účtu pro bezhotovostní platby v CZK: Komerční banka a.s. č.ú. 43–8413790297/0100

číslo účtu pro bezhotovostní platby v EUR: Volksbank Löbau Zittau eG, IBAN: DE56 8559 0100 4559 5923 02, Swift/BIC: GENODEF1NGS 

(dále jen „dodavatel“)

Zákazník:

Zákazníkem je kterákoliv fyzická nebo právnická osoba, která podává objednávku. 

(dále jen „zákazník“)

 

 

2. Objednávka zboží

A. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s těmito obchodními podmínkami, plně jim porozuměl a souhlasí s tím, aby se těmito obchodními podmínkami řídil právní vztah mezi ním a dodavatelem. 

B. Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné. 

C. Dodavatel je oprávněn jednostranně měnit druh, množství a cenu zboží, které má v nabídce, stejně jako odmítnout podané objednávky bez udání důvodu. U zboží označeného titulkem akce, novinky nebo výprodej je stav platný do vyprodání zásob nebo do odvolání. 

D. Každá objednávka bude ihned po odeslání potvrzena formou e-mailové zprávy. Ta bude zaslána na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při registraci (objednávce) a bude obsahovat tyto informace: údaje o zákazníkovi, dodací adresu, údaje o objednaném zboží, počet kusů objednaného zboží, atd. Toto potvrzení posílá server automaticky. Okamžikem tohoto potvrzení vzniká mezi zákazníkem a dodavatelem kupní smlouva, pokud se nejedná o případ uvedený v čl. 4. těchto obchodních podmínek. 

E. Následně bude zákazník kontaktován telefonicky a bude s ním konzultován termín dodání. Termín doručení zásilky bude zvolen s ohledem na požadavek zákazníka při odesílání objednávky. Pro kontrolu bude termín zákazníkovi zaslán e-mailem spolu s informacemi o zásilce a telefonem na dispečera dopravy. Pokud bude zákazník požadovat jiný termín, než uvedený v e-mailu uvědomí o tom co nejdříve dodavatele.

F. Pokud je to možné, uvádějte při registraci (objednávce) i telefonický kontakt.

G. Pokud zákazník po přijetí potvrzení objednávky zjistí, že je některý z údajů chybný nebo nedostatečně vyplněný je jeho povinností sdělit tuto skutečnost co nejdříve dodavateli. Nejlépe e-mailem na adresu info@ls-kamna.cz. Zákazník napíše do předmětu zprávy „Oprava objednávky“ a do jejího těla číslo objednávky a správné údaje. K opravě je zákazníka oprávněn vyzvat i dodavatel. Do doby provedení opravy nepočíná běžet lhůta pro dodání zboží. 

H. Zákazník se může o stavu své objednávky informovat pomocí služby sledování stavu objednávek.

 

 

3. Zrušení objednávky

A. Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

B. Zrušení objednávky po jejím potvrzení dodavatelem je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají. V takovém případě je zákazník povinen uhradit dodavateli paušální náhradu administrativních nákladů částkou ve výši 5% z ceny zboží bez DPH. 

 

 

4. Zaslání zboží

A. U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.

B. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele (čl. 2 písm. D.), ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako „objednávka se vyřizuje“ či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je v tomto případě uzavřena kupní smlouva. Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavírané pro případ zásilkového prodeje, nikoliv pro osobní odběr zboží. 

C. Pokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno. V pří­padě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

 

 

5. Dodací lhůta

A. Standardní dodání

V kupní smlouvě bude určeno datum expedice zboží, doručení pak proběhne do 10-ti pracovních dní od data expedice. Dodací lhůta neběží o víkendech a o svátcích. Standardně se doručuje v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

 

 

6. Doprava

A. Dodání probíhá na adresu a číslo popisné udané zákazníkem. Zboží je rozváženo prostřednictvím rozvážkové služby, která používá automobily s jedním řidičem. Není povinností řidiče stěhovat zásilky do bytů, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

B. Objednané zboží je rozváženo po území České republiky, do zahraničí lze zboží dodat na základě individuální dohody.

C. Žádáme Vás, abyste před převzetím velmi důkladně zkontrolovali úplnost a celistvost přepravního obalu, pak teprve zboží přebrali. Zboží, které bude dodáno ve viditelně poškozeném obalu, zásadně nepřebírejte a vraťte jej přepravci a do přepravního listu vyznačte důvod nepřevzetí – „poškozená zásilka“. My obratem zařídíme dodání náhradního bezvadného zboží, samozřejmě zdarma. V případě, že zákazník nepřebere zboží, aniž by pro to existovaly důvody dle tohoto písmene, nastávají okamžikem vrácení zásilky dodavateli účinky zrušení kupní smlouvy; zákazník je v takovém případě povinen uhradit dodavateli paušální náhradu administrativních nákladů částkou ve výši 5% z ceny zboží bez DPH.

D. Okamžikem převzetí zboží (tj. podpisem přepravního listu) na sebe zákazník přebírá riziko poškození zboží při přepravě a nebude tedy možno následně z tohoto důvodu zboží reklamovat. 

E. V případě nepřevzetí zboží z důvodu poškození při přepravě Vám nebudou účtovány žádné dodatečné náklady. Dále nejpozději do 24 hodin po převzetí zásilky tuto rozbalte a proveďte kontrolu zásilky po rozbalení. V případě poškození pod obalem nás ihned kontaktujte a my zajistíme nápravu. Po této době již není možné reklamaci poškozené zásilky uznat. Vady funkčnosti jsou řešeny v souladu se záručním listem.

A. Dopravné
i) osobní odběr:
Bližší informace podáme telefonicky. Zde dopravné neúčtujeme.
ii) dovoz po ČR:
Cena dopravy závisí na celkové částce objednávky a obvykle se pohybuje takto:

objednávky s celkovou hodnotou do 20.000 Kč bez DPH  – dopravné 1.000,– Kč bez DPH po ČR

objednávky s celkovou hodnotou nad 20.000 Kč bez DPH  – dopravné po ČR zdarma.

objednávky Slovensko dopravné:

kamna do výkonu 30kW - 60 EUR,– bez DPH

kamna nad výkon 31kW - 100 EUR,– bez DPH

doprava do ostatních zemí - dle individuální cenové nabídky

Zákazník bere na vědomí, že náklady na dodání mohou být dodatečně účtovány. 

 

7. Způsob platby 
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží.

A. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele. 

B. Úhrada zboží dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby. 

C. Úhrada zboží předem na základě pro forma faktury na účet dodavatele. 

D. Zásilka se zbožím obsahuje daňový doklad a návod k použití výrobku. V některých případech může být daňový doklad a návod k použití zaslán dodavatelem dodatečně, obvykle do 5 dnů od doručení zboží.
Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

 

 

8. Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak. Kupující nese náklady spojené s komunikací.

 

 

9. Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list:

A. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

B. Záruční doba je stanovena občanským zákoníkem 24 měsíců, není-li u výrobku uvedena delší záruční doba.

C. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, není vyplněn s ohledem na možnost vrácení zboží do 14 dní (viz odstoupení od smlouvy). Pokud zákazník požaduje vyplnit záruční list, je nutno jej zaslat na naši adresu – po potvrzení bude zaslán zpět zákazníkovi. 

D. Prodloužená záruka nad 24 měsíců je zpravidla podmíněna dodržením určitých podmínek ze strany zákazníka (pravidelné revize, odborná instalace atd.) Tyto podmínky jsou vždy uvedeny v návodu k užívání nebo v záručním listu, které ihned po převzetí zboží pečlivě prostudujte. 

E. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad (platí pro zboží se standardní zárukou 24 měsíců).

F. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. 

G. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční doba je stanovena na 24 měsíců od převzetí zákazníkem. Záruční doba stanovená občanským zákoníkem je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

 

Reklamace:

A. Pokud zákazník zjistí vadu na dodaném zboží nebo jeho neúplnost (případně nesprávný typ, barvu, počet kusů,…) ještě před jeho použitím, musí tuto skutečnost sdělit co možná nejdříve pracovníkům internetového obchodu ls-teplovzdusnakamna.cz nejpozději však do 3 pracovních dnů od data převzetí zboží. Zjevné vady nemůže zákazník uplatnit poté, co již zboží začal užívat. 

B. V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

C. V případě reklamace zboží kontaktujte pracovníky internetového obchodu www.ls-teplovzdusnakamna.cz. Nejlépe na e-mail info@ls-kamna.cz

Postup reklamace zboží v záruční době:
A. Pro úspěšné vyřízení reklamačního řízení je zákazník povinen dodržet všechny tyto podmínky:

i) zboží předat k opravě dle předem dohodnutého postupu, zejména tím, že jej zákazník na vlastní náklady dodá do sídla dodavatele (v případě zájmu zákazníka lze využít služeb dodavatele a dodání zajistit na základě dohody dodavatele a zákazníka na náklady zákazníka);

ii) ke zboží přiložit řádně vyplněný záruční list, v případě, že nedoloží záruční list, je povinen koupi prokázat – (například kopií prodejního dokladu, dodacího listu, nebo dokladu o zaplacení);

iii) ke zboží vypracovat písemně úplný popis závady

B. Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy zákazník převezme opravené zboží, se do záruční doby nepočítá.

C. Je-li závada na zboží opravitelná u zákazníka, je zde bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady dodavatele.

D. Dodavatel po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběrateli zpět.

E. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

i)     Vznikne-li škoda při přepravě zboží. Za vzniklou škodu odpovídá dopravce,

ii)    Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,

iii)   Neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, úmyslným či nedbalostním poškozením zboží, 

iv)  Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,

v)   Zboží bylo poškozeno živly,

vi)  Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,

vii) Zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN, 

F. Způsob odstranění vady určuje dodavatel. Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží novým stejným nebo jiným se stejnými nebo lepšími parametry.

 

Vyřízení reklamace:

A. Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. 

B. Lhůta pro vyřízení reklamace je třicetidenní. 

 

 


10. Odstoupení od objednávky – storno

A. Nedošlo-li ještě k převzetí zboží, je kupující i prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit kdykoliv. Je-li zboží již expedováno (ale nedodáno) a v tom momentě odstoupí kupující od smlouvy, pak má prodávající právo požadovat úhradu přepravních nákladů na kupujícím. Dále je zákazník povinen uhradit dodavateli paušální náhradu administrativních nákladů částkou ve výši 5% z ceny zboží bez DPH.

B. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od této smlouvy do 14-ti dní od převzetí zboží, a to bez udání důvodu. V takovém případě je kupující povinen: (a) o tom nejprve řádným písemným způsobem informovat prodávajícího na adrese dle čl. 1. těchto Obchodních podmínek (b) poté nepoškozené a nepoužité zboží zaslat na své náklady v původním obalu a s prodejními doklady (kromě faktury/dokladu o zaplacení) na adresu prodávajícího (dle faktury) v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). 

C. Jestliže jsou tyto podmínky splněny, pak prodávající vrátí kupní cenu kupujícímu na jeho účet do 30-ti dní od zpětného převzetí zboží (po případném započtení vlastních pohledávek). 

D. Dopravu od kupujícího k prodávajícímu zajišťuje kupující na své náklady. V případě jakéhokoliv odstoupení od smlouvy je zákazník povinen uhradit dodavateli paušální náhradu administrativních nákladů částkou ve výši 5% z ceny zboží bez DPH (vyjma případu uvedeného pod písm. B).

E. Zákazník, který je spotřebitelem, prohlašuje, že byl seznámen s informacemi vyplývajícími z nařízení vlády č. 363/2013 Sb.

 

 

11. Práva a povinnosti

Prodávajícího

A. Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co možná nejbližší době. Pokud prodávající nebude moci expedovat zboží (z důvodu vyprodání zásob a podobně…), uvědomí zákazníka, nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí závazné objednávky, o situaci a nabídne mu náhradní řešení. 

B. Prodávající se zavazuje vystavit ke každé objednávce daňový doklad a dodací list a předat je zákazníkovi.

C. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. V takovém případě je zákazník povinen uhradit dodavateli paušální náhradu administrativních nákladů částkou ve výši 5% z ceny zboží bez DPH.

D. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (z důvodu vyprodání zboží a podobně…), nedohodne-li se se zákazníkem na novém plnění.

E. Prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za škody způsobené ztrátou přihlašovacího jména a hesla.

F. V případě, že zákazník uhradí platbu za objednávku před dodáním zboží a prodávající nebude schopen tuto objednávku uskutečnit, zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu neprodleně plnou částku zpět.


Kupujícího

A. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

B. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

C. Kupující je povinen zajistit, aby nikdo neměl přístup k jeho přihlašovacímu jménu a heslu, které vyplnil při registraci.

D. Kupující, který je spotřebitelem, má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení, viz.Odstoupení od objednávky – storno.

E. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, po zaplacení kupní ceny a po jeho převzetí. 

 

 

11. Ochrana údajů

Provozovatel obchodu se tímto neodvolatelně zavazuje, že Vaše osobní údaje nepoužije k jiným účelům, než je plnění Vašich objednávek, zejména se pak zavazuje, že tyto údaje nepředá cizí osobě, a to ani za úplatu, ani zdarma. 

 

 

12. Závěrečná ustanovení

A. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem, jejichž předmětem je dodání zboží zákazníkovi. Zákazník, který je spotřebitelem, dále prohlašuje, že tyto obchodní podmínky obsahují úplné informace ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a 1820 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

B. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na těchto internetových stránkách stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

C. Tyto obchodní podmínky, stejně jako smluvní vztah mezi dodavatelem a zákazníkem, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími právními předpisy. 

D. K projednání všech sporů týkajících se těchto obchodních podmínek a z těchto obchodních podmínek vyplývajících, stejně jako sporů týkajících se smluv uvedených v písm. A. tohoto článku nebo z takových smluv vyplývajících, jsou obecné soudy České republiky, konkrétně pak Okresní soud ve Strakonicích.